sibejan | interieur etc.

DE (Berlin)    +49 176 9933 7276
NL                   +31 6 5050 5925

skype sibejan

e-mail, facebook, twitter, LinkedIn
Winnend ûntwerp foar priisfraach 12 stekjes foar Wânswert.

Foar ien fan de moaiste plakjes fan Nederlân is in beskieden bankje ûntwurpen, dêr 't de oanwêzige histoaryske eleminten as útgongspunt by tsjinne hawwe: âlde tsjerkemuorren, de achtkantige mûne en it dak fan de tsjerke.

• opdrachtjouwer: Keunstwurk
• realisearring y.g.m.: Marc van der Wal en Jorna Natuerstien
• materiaal: û.o. berltsumer stiennen (gieltsjes), âlde friezen en Belgysk hurdstien
• foto's: Sibe Jan Kramer